การนอนหลับของเด็กต่างกับผู้ใหญ่หรือไม่

สําหรับการนอนของเด็กนั้นจะแตกต่างกับผู้ใหญ่ใน 2 ประเด็นหลักๆ คือ รูปแบบการนอน
และ จํานวนชั่วโมงที่นอน รูปแบบการนอนในเด็กทารกนั้นจะเป็นลักษณะหลับเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ
และตื่นขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆสลับไป มาเป็นชุดๆช่วงเวลานอนหลับ และตื่นจะเริ่มต่อเนื่อง
ยาวมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นจนถึงอายุ9เดือน – 1 ปี
เด็กส่วนใหญ่จะสามารถนอนหลับได้ยาวเกือบตลอดทั้งคืนในเวลากลางคืน
แต่จะยังพบการนอนกลางวันได้จนถึงอายุ5 – 7 ปี ส่วนจํานวนชั่วโมงในการนอนหลับที่เหมาะสม
จะค่อยๆลดลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น โดย national sleep foundation
ได้ให้คําแนะนําสําหรับระยะเวลาในการนอนหลับในอายุต่างๆไว้ดังนี้

 1. เด็กแรกเกิด 0-3 เดือน ควรจะนอนหลับ 14-17 ชั่วโมงต่อวัน และอาจนอนหลับได้มากถึง 18-19 ชั่วโมงต่อวันก็ได้
 2. เด็กแรกเกิด 4-11 เดือน ควรจะนอนหลับ 12-15 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีการนอนกลางวัน 3-4 ครั้ง
  และอาจนอนหลับได้มากถึง 16-17 ชั่วโมงต่อวันก็ได้
 3. เด็กอายุ 1-2 ปีควรจะนอนหลับ 11 – 14 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีการนอนกลางวัน 1 ครั้ง
  และอาจนอนหลับได้มากถึง 15-16 ชั่วโมงต่อวันก็ได้
 4. เด็กวัยอนุบาลอายุ 3-5 ปีควรจะนอนหลับ 10 – 13 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่ต้องมีเวลานอนกลางวัน และอาจนอนหลับได้มากถึง 14 ชั่วโมงต่อวันก็ได้
 5. เด็กวัยประถมเรียนอายุ 6-13 ปีควรจะนอนหลับ 9 – 11 ชั่วโมงต่อวัน และอาจนอนหลับได้มากถึง 12 ชั่วโมงต่อวันก็ได้
 6. เด็กวัยรุ่นอายุ 14-17 ปีควรจะนอนหลับ 8-10 ชั่วโมงต่อวัน และอาจนอนหลับได้มากถึง 11 ชั่วโมงต่อวันก็ได้
 7. ผู้ใหญ่อายุ 18-25 ปีควรจะนอนหลับ 7 – 9 ชั่วโมงต่อวัน และอาจนอนหลับได้มากถึง 10-11 ชั่วโมงต่อวันก็ได้
 8. ผู้ใหญ่วัยกลางคนอายุ26-64 ปีควรจะนอนหลับ 7 – 9 ชั่วโมงต่อวัน และอาจนอนหลับได้มากถึง 10 ชั่วโมงต่อวันก็ได้
 9. ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป ควรจะนอนหลับ 7 – 8 ชั่วโมงต่อวัน
  และอาจนอนหลับได้มากถึง 9 ชั่วโมงต่อวันก็ได้